bo gen nguoi co so phan tich adn

Dự án bộ Gen người – Cơ sở cho phân tích ADN

Dự án Bản đồ gen Người (tiếng Anh: Human Genome Project – HGP) là một dự án nghiên cứu khoa học mang tầm quốc tế. Mục đích chính của dự án là xác định trình tự của các cặp cơ sở (base pairs) tạo thành phân tử DNA và xác định kho...