Giám định ADN, Xét nghiệm ADN, Phân tích ADN có khác nhau không?

Hoàn toàn không khác nhau đều là phân tích ADN của chúng ta. Chúng chỉ khác nhau về tên gọi. Với phân tích ADN trong hình sự để phục vụ công việc truy nguyên cá thể xác định tội phạm thì gọi là giám định ADN. Còn để phục vụ c...