phat hien quan trong trong chuan doan benh di truyen

Phát hiện quan trọng trong chuẩn đoán bệnh di truyền

Một nghiên cứu chỉ ra tầm quan trọng của kiến trúc chất nhiễm sắc trong kiểm soát các hoạt động của gene, đặc biệt những gen cần cho giai đoạn phát triển phôi thai. Phát hiện này sẽ có tác động mạnh lên lĩnh vực chẩn đoán bện...