Quy trinh thu va xu ly mau xet nghiem ADN cha con

Quy trình thu mẫu và xử lý mẫu

Ghi chép và mã hóa thông tin Các tư vấn viên sẽ xem xét các mẫu vật mà bạn có. Bạn sẽ phải đưa ra các yếu cầu phân tích quan hệ mẫu vật của bạn để các tư vấn viên có thể hiểu rõ được. Tiến đến bạn sẽ được tư vấn và ...