Xét nghiệm 16 và 30 loci có gì khác nhau?

“Xét nghiệm 16 và 30 loci có gì khác nhau?” Loci hay marker là thuật ngữ chỉ vị trí của gen trên nhiễm sắc thể, gói xét nghiệm càng nhiều loci hay marker thì chứng tỏ số vị trí gen được giải trình tự càng nhiều. Thông thường gói tiêu ch...