Xet nghiem adn lam giay khai sinh

Xn ADN làm giấy khai sinh, pháp lý

(Kết quả bổ túc hồ sơ để làm giấy khai sinh, pháp lý) Trung tâm Giám định ADN – Viện Công Nghệ Sinh Học là 1 trong 3 đơn vị thực hiện đề án 150 của Thủ tướng Chính phủ được đầu tư trên 200 tỷ đồng nhằm đảm bảo năng lực p...