Xet nghiem adn lam giay khai sinh

XN ADN – Kết quả giúp làm giấy khai sinh và cho mục đích pháp lý

Trung tâm Xét nghiệm và Phân tích ADN cung cấp dịch vụ xét nghiệm ADN, kết quả xét nghiệm giúp làm giấy khai sinh, nhập tịch, Visa…. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ xét nghiệm ADN, kết quả xét nghiệm phục vụ mục đích pháp lý t...