Xin tư vấn xét nghiệm ADN làm khai sinh cho con tại Sở Tư Pháp!

Tôi làm khai sinh cho con, theo yêu cầu của Sở tư pháp địa phương thì phải làm xét nghiệm ADN. Xin tư vấn dùm tôi cách thực hiện! Để đáp ứng yêu cầu của Sơ tư pháp địa phương, bạn và con cần được làm theo thủ tục xét nghiệm ADN...

Tôi có thể nộp bảng kết quả xét nghiệm cho Sở tư pháp hay Tòa án được không?

“Tôi có thể nộp bảng kết quả xét nghiệm cho Sở tư pháp hay Tòa án được không?” Khi sử dụng bảng kết quả cho mục đích hành chính, thì đây được xem là loại xét nghiệm pháp lý, cần phải được thực hiện theo quy định của Nhà n...