Xac dinh huyet thong adn qua nhom mau có chinh xac khong

Xác định huyết thống theo nhóm máu

Mặc dù phương pháp tính nhóm máu ABO có thể dự đoán được khả năng mối quan hệ huyết thống cha con nhưng độ chính xác rất thấp, do đó không được chấp nhận cho mục đích pháp lý. Hệ thống nhóm máu ABO? Đầu những năm 1900, dựa tr...