Tổng Bí Thư Đến Thăm ATGGroup

  • Post author:
  • Post last modified:Tháng Mười 3, 2022
  • Post comments:0 Comments

Ngày 13/8/2011, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã đến thăm ATGGroup.

 

Trả lời